Mer information om indikatorn

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2019. Procent.

Andel företagare av sysselsatta, det vill säga personer som svarat ”Egen företagare/fri yrkesutövare” på frågan ”Är du anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare?”.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Mar-21

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2019. Procent.

Analys

Ungefär 2 procent av unga i åldern 18-24 år drev ett eget företag under 2019. Andelen har varierat väldigt lite under perioden 2012-2019.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var bland killar 3 procent 2019.

Bland tjejer var observationerna för få för att redovisa 2019. År 2018 var andelen 1 procent. Sedan 2012 har endast små förändringar skett i andelen företagare för båda könen.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var runt 2 procent i gruppen inrikes födda 2019.

Bland unga utrikes födda var observationerna för få för att analysera.

År 2019 var andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år cirka 2 procent både bland unga med svensk bakgrund.

Bland unga med utländsk bakgrund var observationerna för få för att analysera.

Det är vanligare att driva eget företag i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2019 var andelen företagare bland sysselsatta 4 procent i den äldre åldersgruppen och 2 procent i den yngre åldersgruppen.

I åldersgruppena var andelen företagare under 2019 högre bland män än bland kvinnor. I den äldre åldersgruppen, 25-29 år, var det drygt 5 respektive knappt 3 procent.

Fotnot:

Osäkerheten i skattningarna är hög för andelen företagare i åldern 18-24 år när gruppen delas in i inrikes respektive utrikes födda, samt efter svensk eller utländsk bakgrund. Under 2018 har statistiken för tjejer i åldern 18-24 år som är födda utomlands respektive har utländsk bakgrund prickats på grund av för få svarande.

Nästa indikator