Mer information om indikatorn

Andel av de sysselsatta som upplever lågt inflytande i arbetet, 20–29 år, 2007-2019. Procent.

Andel av de sysselsatta som upplever för litet inflytande i arbetet. Personerna som fått enkäten har fått en fråga med en femgradig skala som går från “för litet inflytande” till “för stort inflytande”. De två alternativ som ligger närmast “för litet inflytande” har summerats.

Källa: Arbetsmiljöenkäten, en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Uppgiftslämnare: SCB genom Arbetsmiljöverket

Nästa rapport: 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel av de sysselsatta som upplever lågt inflytande i arbetet, 20–29 år, 2007-2019. Procent.

Analys

Andelen unga 20-29 år som upplever lågt inflytande i arbetet var 28 procent år 2019. Skillnaden är statistiskt säkerställd mellan år 2007 och år 2017, men inte mellan några andra år i tidsserien.

År 2019 var det ingen skillnad mellan unga kvinnor och unga män. År 2013 var andelen som upplevde lågt inflytande i arbetet större bland unga män än unga kvinnor, under de andra åren i tidserien finns inga statistiskt säkerställda skillnader.

Andelen som upplever lågt inflytande i arbetet var större i åldersgruppen 20-29 år än i åldersgruppen 30-64 år. År 2019 var andelen 28 respektive 22 procent.
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen 2019, varken i åldersgruppen 20-29 år eller i åldersgruppen 30-64 år.

Andelen som upplever lågt inflytande i arbetet var större i åldersgruppen 20-29 år än i åldersgruppen 30-64 år. År 2019 var andelen 28 respektive 22 procent.
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen 2019, varken i åldersgruppen 20-29 år eller i åldersgruppen 30-64 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator