Mer information om indikatorn

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011-2020. Antal dagar.

Mediantiden i arbetslöshet är det antal dagar som delar materialet i två lika stora delar.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011-2020. Antal dagar.

Analys

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år minskade från 134 dagar 2011 till 110 dagar 2020.

År 2020 var mediantiden för killar 4 dagar fler än för tjejer. Under hela perioden har skillnaden mellan könen varit relativt små, men mellan 2018 och 2019 har de ökade de för att sedan minska 2020.

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år har sedan 2017 minskat något för både tjejer och killar.

År 2020 var mediantiden i arbetslöshet bland unga 16–24 år högre för utrikes födda jämfört med inrikes födda, 148 respektive 91 dagar.

Under perioden, och särskilt mellan 2016 och 2018, har skillnaden mellan utrikes och inrikes födda ökat. Mellan 2018 och 2020 börjar dock skillnaden minska.

Under perioden 2011 till 2020 var mediantiden i arbetslöshet högre för gruppen 25–29 år jämfört med gruppen 16–24 år. År 2020 var skillnaden 70 dagar, 180 dagar i den äldre gruppen, respektive 110 dagar i den yngre. Mediantiden i arbetslöshet för åldersgruppen 25–29 år ökade mellan 2012 och 2018, men har sedan dess minskat. Bland unga 16–24 år är 2020 års mediantid den lägsta sedan mätningarna började.

År 2020 hade tjejer i åldersgruppen 25–29 år en 3 dagar längre mediantid i arbetslöshet jämfört med killar.

Nästa indikator