Mer information om indikatorn

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011–2020.

Statistiken omfattar ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453).

Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Jun-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011–2020.

Analys

Andelen unga 18–24 år som fått ekonomiskt bistånd minskade något under åren 2011 till 2017. Andelen ökade något mellan 2017 och 2019. År 2020 var andelen knappt 7 procent, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år.

Andelen unga som har ekonomiskt bistånd var något större bland killar än bland tjejer. Under 2020 var andelen bland killar 8 procent och bland tjejer 6 procent. Från 2013 och framåt har skillnaderna mellan könen gradvis ökat.

Mellan 2011 och 2020 var det en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som fått ekonomiskt bistånd i åldersgruppen 18–24 år. Under 2020 var andelen 20 respektive 3 procent.

Bland inrikes födda var det knappt någon skillnad mellan killar och tjejer. Bland utrikesfödda var andelen lite större bland killar än bland tjejer, 22 respektive 17 procent.

Mellan 2011 och 2020 var det en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som fått ekonomiskt bistånd i åldersgruppen 18–24 år. Under 2020 var andelen 20 respektive 3 procent.

Bland inrikes födda var det knappt någon skillnad mellan killar och tjejer. Bland utrikesfödda var andelen något större bland killar än bland tjejer, 22 respektive 17 procent.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd var något större i åldersgruppen 18–19 år än i åldersgruppen 20–24 år. Under 2020 var andelen 8 respektive 6 procent. Skillnaden mellan unga i olika åldersgrupper har minskat något från föregående år.

I båda åldersgrupperna var andelen större bland killar än bland tjejer. Störst skillnad mellan könen finns i den äldre åldersgruppen där andelen var 7 procent bland killar och 5 procent bland tjejer.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd var större i åldersgruppen 18–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. Under 2020 var andelen 7 respektive 4 procent.

Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland killar än bland tjejer, men i åldersgruppen 25–29 år var skillnaden mycket liten.

Det är vanligare att få ekonomiskt bistånd bland yngre i åldern 18–24 år jämfört med äldre i åldrarna 30–64 år. År 2020 var andelen 7 respektive 3 procent.

Under 2020 var andelen något större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 18–24 år. I åldersgruppen 30–64 år var det däremot knappt någon skillnad mellan kvinnor och män.

Fotnot:

2011–2013 är justerade för bortfall för de kommuner som har totalt bortfall på riksnivå. 2014 har inte justerats för bortfall för tre av de sex kommuner som hade totalt bortfall. Antalssiffrorna är därför underskattade med cirka 1 procent.

Från och med 2012 ingår inte utbetalningar enligt den tidigare lagen (1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar. Den etableringsersättning som kommit istället ingår inte heller i statistiken.

Sifforna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator