Mer information om indikatorn

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19-24 år, 2013-2020. Procent.

Andelen som anser att studiemedlet täcker 100 procent eller mer av levnadskostnaderna. Den studerande har i enkäten svarat att denne studerar, och har besvarat frågan om studiestödets tillräcklighet.

Källa: Undersökning av studerandes sociala och ekonomiska situation

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden

Nästa rapport: november 2023 preliminärt

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19-24 år, 2013-2020. Procent.

Analys

Andelen unga 19-24 år som upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader var 40 procent 2020.

Under hela perioden fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar i åldern 19-24 år med avseende på andelen som upplever att studiestödet räcker.

År 2020 fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna eller mellan tjejer och killar i någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator