Mer information om indikatorn

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2009-2020. Procent.

Andelen som anser att studiemedlet täcker 100 procent eller mer av levnadskostnaderna. Den studerande har i enkäten svarat att denne studerar, och har besvarat frågan om studiestödets tillräcklighet.

Källa: Undersökning av studerandes sociala och ekonomiska situation

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden

Nästa rapport: Tidigast nov-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2009-2020. Procent.

Analys

Andelen unga 19-24 år som upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader har varit stabilt under perioden 2013-2017. År 2020 är andelen som upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader 35 procent, minskningen jämfört med 2017 är inte statistiskt säkerställd.

År 2020 var andelen som upplever att studiestödet räcker 30 procent bland tjejer och 39 procent bland killar, det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.
Bland tjejer är andelen som tycker att studiestödet räcker mindre jämfört med år 2015 då andelen var 49 procent. Bland killar finns inga säkerställda skillnader mellan olika år.

År 2020 var andelen som upplevde att studiestödet räcker 35 procent bland unga i åldersgruppen 19-24 år och 29 procent bland unga i åldersgruppen 25-29 år. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd. År 2020 fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator