Mer information om indikatorn

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2013-2017. Procent.

Andelen som anser att studiemedlet täcker 100 procent eller mer av levnadskostnaderna. Den studerande har i enkäten svarat att denne studerar, och har besvarat frågan om studiestödets tillräcklighet.

Källa: Undersökning av studerandes sociala och ekonomiska situation

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden

Nästa rapport: november 2023 preliminärt

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2013-2017. Procent.

Analys

Andelen unga 19-24 år som upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader var 30 procent år 2017.

Under perioden 2013–2015 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar i åldern 19-24 år, med avseende på andelen som upplever att studiestödet räcker. För 2017 redovisas inga siffror för tjejer i åldersgruppen 19-24 år, då de baseras på mindre än 30 observationer. En jämförelse mellan tjejer och killar är därför inte möjlig.

År 2017 fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna eller tjejer och killar i den äldre åldersgruppen. För 2017 redovisas inga siffror för tjejer i åldersgruppen 19-24 år då de baseras på mindre än 30 observationer. En jämförelse mellan tjejer och killar i den åldersgruppen är därför inte möjlig.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator