Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 2016-2020.

Andelen 16–24-åringar som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: hösten 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 2016-2020.

Analys

Andelen unga 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri var 8 procent 2020. Det är ungefär på samma nivå som 2019. Andelen ökade mellan 2016 och 2018.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen tjejer och killar som blivit utsatta för bedrägeri år 2020.

Bland tjejer ökade andelen något mellan 2016 och 2018, och ligger på ungefär samma nivå under 2020. Bland killar har andelen legat relativt stabilt.

År 2020 var det en större andel unga i åldern 20–24 år som uppger att de har utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri än bland unga 16–19 år. Det var 10 respektive 7 procent. Andelen som utsatts för bedrägeri bland unga i åldern 16–19 år har ökat sedan år 2016. Bland unga i åldern 20–24 år har andelen legat relativt stabilt över tid.

Det finns inte några statistisk säkerhetsställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna år 2020.

År 2020 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen som blivit utsatta för bedrägeri i åldersgruppen 16–24 år jämfört med 25–29 år. Under perioden 2016 till 2019 var andelen unga som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri större i åldersgruppen 25–29 år jämfört med unga i åldern 16–24 år.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna år 2020.

Under hela perioden var andelen som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri större i åldersgruppen 30-64 år jämfört med unga i åldern 16–24 år. År 2020 var andelen 10 procent i åldrarna 30-64 år jämfört med 8 procent i åldrarna 16–24 år.

År 2020 är andelen som uppger att de har utsatts för bedrägeri något större bland män än bland kvinnor i gruppen 30–64 år, 12 respektive 9 procent. I åldersgruppen 16–24 år finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående kalenderår (i NTU 2019 redovisas alltså utsattheten för 2018).

Nästa indikator