Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Nov-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Analys

Andelen elever i årskurs 9 som uppgav att de utsattes för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna var 4 procent år 2019. Andelen utsatta är på samma nivå som 2017.

Den totala andelen inkluderar elever som svarat att de är tjejer, killar eller som svarat annan könstillhörighet.

Det är vanligare bland killar än bland tjejer att utsättas för grövre våld, skillnaderna mellan könen är statistiskt säkerställda för alla år i perioden utom 2015. År 2019 var andelen bland killar 5 procent, motsvarande andel bland tjejer var knappt 3 procent.

Andelen utsatta killar och tjejer är på samma nivå 2019 som 2017.

År 2019 var det en betydligt större andel utrikesfödda än inrikesfödda elever som uppgav att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle det senaste året. Andelen var 7 procent bland utrikesfödda och knappt 4 procent bland inrikesfödda.

2019 uppgav en större andel elever med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund att de utsatts för grövre våld år vid något tillfälle det senaste året. Bland elever med utländsk bakgrund var andelen 6 procent och bland elever med svensk bakgrund var den 3 procent.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator