Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Nov-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Analys

Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna var 12 procent år 2019. Det är en minskning jämfört med år 2017 då andelen var 14 procent.

Den totala andelen inkluderar elever som svarat att de är tjejer, killar eller som svarat annan könstillhörighet.

Det är vanligare bland tjejer än bland killar att ha utsatts för hot. Skillnaden mellan könen är statistiskt säkerställd för alla år i perioden. År 2019 var andelen 14 procent bland tjejer och 11 procent bland killar.

Skillnaden i utsatthet mellan 2017 och 2019 är statistiskt säkerställd för tjejer, men inte för killar.

År 2019 uppgav 12 procent bland både utrikesfödda och inrikesfödda elever att de utsatts för hot.

Andelen som år 2019 uppgav att de utsatts för hot var 11 procent bland elever med utländsk bakgrund och 13 procent bland elever med svensk bakgrund, skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Fotnot:

Elever i årskurs nio får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator