Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Nov-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Analys

År 2019 uppgav 18 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna. Det är en minskning jämfört med år 2017 då andelen var 21 procent. Den totala andelen inkluderar elever som svarat att de är tjejer, killar eller som svarat annan könstillhörighet.

Det är vanligare att killar än att tjejer uppger att de utsatts för lindrigare våld. År 2019 var andelen 21 procent bland killar jämfört med 14 procent bland tjejer. Skillnaderna mellan könen är statistiskt säkerställda för hela perioden.

Den minskning som skett för både killar och tjejer mellan 2017 och 2019 är inte statistiskt säkerställd.

År 2019 uppgav 16 procent bland utrikesfödda elever och 18 procent bland inrikesfödda elever att de utsatts för lindrigare våld.

Det finns inga skillnader mellan elever med utländsk bakgrund och svensk bakgrund i andelen som uppger att de utsatts för lindrigare våld. År 2019 var andelen 18 procent inom båda grupperna.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt.
Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator