Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2019.

Andelen 16-24-åringar som utsatts för misshandel.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2019.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel var 9 procent 2019. Andelen har varit stabil över tid.

Andelen unga som utsatts för misshandel är dubbelt så stor bland killar jämfört med tjejer i åldrarna 16–24 år. År 2019 är andelen 12 respektive 6 procent. Andelen har varit högre bland killar än bland tjejer under hela perioden sedan 2016. År 2019 har skillnaden mellan könen blivit större än tidigare år.

År 2019 var andelen som utsatts för misshandel något större bland 16–19-åringar än bland unga i åldern 20–24 år, 10 procent jämfört med 8 procent.

I båda åldersgrupperna var andelen som utsatts för misshandel större bland killar än bland tjejer år 2019.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 25–29 år, 9 respektive 5 procent år 2019.

Bland unga i åldern 16–24 år var andelen som utsattes för misshandel under 2019 större bland killar än bland tjejer, 12 respektive 6 procent. Samma är är det även en större andel killar än tjejer som uppger att de har utsatts för misshandel bland 25–29-åringar, 7 respektive 4 procent.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är betydligt större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 30–64 år, 9 respektive 3 procent år 2019.

Det är en något större andel män än kvinnor som uppger att de har utsatts för misshandel bland 30–64-åringar, 4 respektive 3 procent. Bland unga i åldern 16–24 år är skillnaden mellan könen större, andelen som utsatts för misshandel under 2019 var dubbelt så stor bland killar jämfört med tjejer, 12 respektive 6 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Nästa indikator