Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2020.

Andelen 16-24-åringar som utsatts för misshandel.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2020.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel var 7 procent 2020. Det är en minskning jämfört med 2019 då andelen var 9 procent.

Andelen unga som utsatts för misshandel är betydligt större bland killar jämfört med tjejer i åldrarna 16-24 år. År 2020 är andelen 9 respektive 6 procent. Andelen har varit högre bland killar än bland tjejer under hela perioden sedan 2016. År 2020 har skillnaden mellan könen blivit mindre jämför med 2019.

År 2020 var andelen som utsatts för misshandel något större bland 16–19-åringar än bland unga i åldern 20–24 år, 8 procent jämfört med 6 procent.

I båda åldersgrupperna var andelen som utsatts för misshandel större bland killar än bland tjejer år 2020.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 25–29 år, 7 respektive 4 procent år 2020.

Bland unga i åldern 16–24 år var andelen som utsattes för misshandel under 2020 större bland killar än bland tjejer, 9 respektive 6 procent. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andeln män och kvinnor bland 25–29-åringar.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är betydligt större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 30–64 år, 7 respektive 3 procent år 2020.

Det är en något större andel män än kvinnor som uppger att de har utsatts för misshandel bland 30–64-åringar, 3 respektive 2 procent. Bland unga i åldern 16–24 år är skillnaden mellan könen större.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående kalenderår (i NTU 2019 redovisas alltså utsattheten för 2018).

Nästa indikator