Mer information om indikatorn

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2020.

Andelen 16–24-åringar som uppger att de utsatts för sexualbrott.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2020.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott var 15 procent under 2020.

Mellan 2016 och 2017 skedde en ökning av andelen utsatta, men under de senaste tre åren har andelen minskat.

Det är en betydligt större andel tjejer än killar som uppger att de utsattes för sexualbrott 2020, 26 procent jämfört med 2 procent. Skillnaden mellan könen har funnits under hela tidsperioden.

Bland killar har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott varit relativt stabil över tid. Bland tjejer ökade andelen mellan 2016 och 2017, men de senaste tre åren har andelen minskat.

År 2020 fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader i andelen som uppgav att de utsatts för sexualbrott mellan åldersgrupperna 16–19 år och 20–24 år.

I båda åldersgrupperna var andelen som uppger att de har utsatts för sexualbrott betydligt större bland tjejer än bland killar.

Det är vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 25–29 år, år 2020 var andelen 15 respektive 11 procent.

I båda åldersgrupperna är andelen betydligt större bland kvinnor och tjejer än bland män och killar. Skillnaden mellan könen är större bland unga i åldern 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år.

Det är betydligt vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 30–64 år, 15 respektive 3 procent år 2020.

Det är en större andel kvinnor och tjejer jämfört med män och killar som uppger att de har utsatts för sexualbrott i båda åldersgrupperna. Skillnaden mellan könen är betydligt större i åldersgruppen 16–24 år jämfört med i åldersgruppen 30–64 år.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående kalenderår (i NTU 2019 redovisas alltså utsattheten för 2018).

Nästa indikator