Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för minst en stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet, Brå

Nästa rapport: Nov-22

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2015-2019. Procent.

Analys

År 2019 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna. Andelen utsatta är på samma nivå som 2017.

Den totala andelen inkluderar elever som svarat att de är tjejer, killar eller som svarat annan könstillhörighet.

Det är vanligare att killar utsätts för stöld än att tjejer gör det. År 2019 var andelen bland killar 29 procent och bland tjejer var den 25 procent.

Sedan 2015 finns ingen statistiskt säkerställd skillnad över tid för något av könen.

År 2019 uppgav 32 procent bland utrikes födda elever och 26 procent bland inrikes födda elever att de utsatts för någon stöld. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd för samtliga år i perioden.

År 2019 var andelen som uppger att de utsatts för stöld 34 procent bland elever med utländsk bakgrund och 25 procent bland elever med svensk bakgrund. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd för samtliga år i perioden 2015 till 2019.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator