Mer information om indikatorn

Andel unga med ett BMI på 30 eller över (fetma), 16–24 år, 2010-2020. Procent.

Andel unga med ett BMI på 30 eller mer (fetma).

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: december 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med ett BMI på 30 eller över (fetma), 16–24 år, 2010-2020. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år med ett BMI på 30 eller mer var 6 procent år 2020. Under hela perioden 2010 till 2020 har andelen varierat mellan 5-7 procent.

År 2020 finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan killar och tjejer.

År 2020 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen med ett BMI på 30 eller mer mellan inrikes- och utrikes födda i åldersgruppen 16–24 år. Bland inrikes och utrikes födda fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan könen.

År 2020 var det en större andel i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år som hade ett BMI på 30 eller mer, 7 respektive 5 procent. Det var vanligare att tjejer än killar hade ett BMI på 30 eller mer bland dem 20-24 år, 9 respektive 5 procent.

År 2020 var andelen med BMI på 30 eller mer större för åldersgruppen 25-29 år jämfört med åldersgruppen 16-24 år, 10 respektive 6 procent. I grupperna fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.

Fotnot:

Body Mass Index beräknas genom att dela kroppsvikten (i kg) med längd (i m) i kvadrat. Ett BMI på 30 eller mer räknas som fetma.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator