Mer information om indikatorn

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: December 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra var 77 procent år 2022. Sett över hela perioden sedan 2010 har andelen unga som mår bra minskat med 8 procentenheter.

Andelen som mår bra var mindre bland tjejer än bland killar år 2022, 72 respektive 83 procent. Jämfört med 2021 minskade andelen bland tjejer med 4 procentenheter.

År 2022 var andelen unga 16–24 år som mår bra något mindre bland inrikes än bland utrikes födda, 77 respektive 80 procent. Bland inrikes födda var andelen mindre bland tjejer än bland killar, 70 respektive 83 procent. I gruppen utrikes födda fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år vad gäller andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. I båda åldersgrupperna var det en större andel killar än tjejer som uppgav att de mår bra.

Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25–29 år vad gäller andelen som mår bra under 2022. I åldersgruppen 16–24 år var det en större andel killar än tjejer som uppgav att de mår bra. I åldersgruppen 25–29 år fanns det ingen skillnad mellan könen.

Fotnot:

Mellan 2010 och 2016 utförde Folkhälsomyndigheten enkäten varje år. Numera utförs den vartannat år.

Indikatorn redovisas inte efter kön för grupperna inrikes/utrikes födda åren 2013 och 2016 på grund av för litet antal individer i gruppen.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator