Mer information om indikatorn

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2021. Procent.

Har svarat ja på frågan “Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Ca maj 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat från 21 procent 2008/2009 till 46 procent 2021.

Andelen med psykiska symtom var år 2021 högre bland tjejer än bland killar. I åldern 16-24 år var det 58 procent bland tjejerna och 35 procent bland killarna.

För både tjejer och killar har andelen ökat mellan 2008/2009 och 2021.

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga 16–24 år som har svensk respektive utländsk bakgrund.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen med besvär av ängslan, oro eller ångest större bland tjejer än bland killar år 2021. Bland tjejer och killar med svensk bakgrund var andelen 60 respektive 32 procent. Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar bland dem med utländsk bakgrund, där andelen var 53 respektive 41 procent.

År 2021 var andelen med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest i åldersgruppen 16–19 år 44 procent och åldersgruppen 20–24 år 47 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd mellan dessa åldersgrupper.

Inom båda åldersgrupperna var andelen med psykiska symptom större bland tjejer än bland killar, 56 respektive 32 procent för åldersgruppen 16–19 år och 59 respektive 36 procent i åldersgruppen 20–24 år.

År 2021 finns det ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan unga 16–24 år och 25–29 år.

Inom åldersgruppen 16–24 år var det år 2021 en större andel bland tjejer än bland killar som uppgav att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest. Andelarna var 58 procent bland tjejerna och 35 procent bland killarna.

Även mellan tjejer och killar i åldern 25–29 år var det skillnad, 57 respektive 44 procent.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar, det vill säga att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2019 är sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar osv. Från och med 2021 är det en ny design för insamling och register, vilket medför att ett år i taget redovisas istället för de tidgare två i hopslagna åren.

Nästa indikator