Mer information om indikatorn

Andel unga med psykosomatiska symtom minst en gång i veckan, 13–18 år, 2008–2019. Procent.

Ungdomar 13-18 år som intervjuats och svarat att de har huvudvärk, ont i magen och/eller svårt att somna minst en gång i veckan.

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, SCB

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med psykosomatiska symtom minst en gång i veckan, 13–18 år, 2008–2019. Procent.

Analys

Andelen unga 13-18 år med psykosomatiska symtom i form av huvudvärk, magont eller svårt att somna minst en gång i veckan var 55 procent 2018/2019.

Tidigare ökade andelen från 50 procent 2008/2009 till 58 procent 2017 men det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen 2019 och något tidigare år.

Andelen unga med psykosomatiska symptom är större bland tjejer än bland killar. År 2018/2019 var det 63 respektive 48 procent.

Psykosomatiska besvär har ökat bland killar över tid, från 39 procent 2008/2009 till 48 procent år 2018/2019. För tjejer finns det ingen statistiskt säkerställd skillnad över tid.

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund.

Det är i gruppen med svensk bakgrund att vanligare bland tjejer än bland killar att ha psykosomatiska sypmptom, 65 procent respektive 50 procent 2018/2019.

I gruppen unga med utländsk bakgrund kan könen inte jämföras på grund av för få svarande.

Fotnot:

Vid jämförelse över tid beakta att frågeställningen från och med 2016 skiljer sig mot tidigare år.

I ett av de fem svarsalternativen som ingår i bakomliggande intervjufrågor har “Flera gånger i veckan” ändrats till “Några gånger i veckan” från och med 2013. En bedömning har gjorts att resultaten ändå går att redovisas som dubbelår samt jämföras bakåt i tiden.
Svarsalternativ som ingår i redovisade andelsuppgifter är de som svarat ”Varje dag”, ”Några (flera) gånger i veckan” samt ”En gång i veckan”. Från och med 2016 delas frågorna upp på en Ja/Nej fråga som följs av en fråga om hur ofta i de fall barnen svarar Ja. De svarsalternativ som ingår i redovisade andelsuppgifter är “Flera gånger i veckan” samt “En gång i veckan”.

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två år.

Nästa indikator