Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av politik.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som är intresserade av politik var 43 procent 2021. Det är en ökning från 2009 då det var 35 procent.

Det var en något större andel killar jämfört med tjejer som var intresserade av politik år 2021, 45 respektive 41 procent. Andelen som är intresserade av politik har ökat jämfört med år 2004 bland både killar och tjejer.

Det var en något större andel bland unga 16–25 år som är inrikes födda jämfört med utrikes födda som var intresserade av politik år 2021, 44 respektive 38 procent.

Bland inrikes födda unga var andelen som var intresserade av politik större bland killar jämfört med tjejer år 2021, 46 procent respektive 41 procent. Bland utrikes födda unga fanns inga skillnader mellan tjejer och killar samma år.

Det var en större andel bland unga 16–25 år med svensk bakgrund jämfört med unga med utländsk bakgrund som var intresserade av politik år 2021, 45 respektive med 39 procent år 2021. Tidigare år i tidsserien har skillnaderna inte varit statistiskt säkerställda.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen som var intresserade av politik större bland killar jämfört med tjejer år 2021, 47 procent respektive 41 procent. Bland unga med utländsk bakgrund fanns inga skillnader mellan tjejer och killar samma år.

Det var en något större andel bland unga i åldersgruppen 20–25 år jämfört med unga i åldern 16–19 år som var intresserade av politik år 2021, 46 respektive 40 procent.

Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator