Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som var intresserade av samhällsfrågor var 62 procent år 2021. Andelen har varit stabil över tid.

År 2021 var andelen som är intresserade av samhällsfrågor större bland tjejer än bland killar, 67 respektive 57 procent. Tidigare år, mellan 2012 och 2015 fanns det inte någon skillnad mellan tjejer och killar.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes och utrikes födda i andelen som är intresserade av samhällsfrågor år 2021.

Både bland utrikes och inrikes födda unga var andelen som är intresserade av samhällsfrågor större bland tjejer än bland killar år 2021. Bland utrikes födda unga var andelen 68 respektive 51 procent, och bland inrikes födda unga 67 respektive 57 procent.

År 2021 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund vad gäller andelen unga 16–25 år som är intresserade av samhällsfrågor.

Både bland unga med svensk bakgrund och utländsk bakgrund var andelen som är intresserade av samhällsfrågor större bland tjejer än bland killar år 2021. Bland unga med svensk bakgrund var andelen 67 respektive 58 procent, och bland unga med utländsk bakgrund 68 respektive 53 procent.

År 2021 var det en större andel unga i åldern 20–25 år som var intresserade av samhällsfrågor jämfört med unga i åldern 16–19 år, 62 respektive 55 procent.

Både bland unga i åldern 16–19 år och 20–25 år var andelen större bland tjejer än bland killar år 2021.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator