Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2021. Procent.

Har svarat ja på frågan” Är du medlem i något politiskt parti?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Ca maj 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2021. Procent.

Analys

År 2021 var 3,1 procent i åldersgruppen 16-24 år medlemmar i ett politiskt parti, vilket är lägre än 2014-2015 då andelen var 5,6 procent.

Andelen unga tjejer, 16-24 år, som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 1,3 procent år 2021. Andelen killar som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var högre än för tjejerna, 4,8 procent år 2021.

År 2021 var andelen partimedlemmar 2,9 procent bland inrikes födda i åldern 16-24 år. För utrikes födda i samma ålder var andelen 3,9 procent. Denna skillnad är inte statistiskt säkerställd.

Andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år var 3,2 procent bland de med svensk bakgrund och 2,9 procent bland de med utländsk bakgrund år 2021. Denna skillnad är inte statistiskt säkerställd.
Det finns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som var partimedlemmar.

År 2021 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-19 år 3,7 procent och i gruppen 20-24 år 2,7 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd mellan dessa åldersgrupper. Det finns heller inte någon statistikst säkerställd skillnad vid jämförelse mellan kön inom respektive ålders grupp.

År 2021 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 3,1 procent och i gruppen 25-29 år 3,3 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Det finns inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad mellan mellan kön vid jämförelse mellan dessa två åldersgrupper.

År 2021 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 3,1 procent och i gruppen 30-64 år 5,3 procent. Jämförs kvinnor 16-24 år med kvinnor 30-64 år är det också skillnad, där det är 1,3 procent bland de yngre som är partimedlemmar och 5,1 procen bland de äldre. Däremot är det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan männen i dessa två åldergrupper.
Vid jämföresle mellan kvinnor och män inom gruppen 16-24 år är andelen lägre för kvinnorna, 1,3 procent mot männens 4,8 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och män i åldersgruppen 30-64.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar, det vill säga att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2019 är sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar osv. Från och med 2021 är det en ny design för insamling och register, vilket medför att ett år i taget redovisas istället för de tidgare två i hopslagna åren.

Nästa indikator