Mer information om indikatorn

Andel unga som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Andel unga som svarat att de vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun där de bor.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun var 43 procent år 2021.
Andelen är lägre än år 2015 då den var 46 procent.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan killar och tjejer år 2021.

Andelen unga 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun var större bland utrikes födda än bland inrikes födda år 2021, andelen var 49 respektive 42 procent.

År 2021 var andelen något större bland tjejer jämfört med killar bland inrikes födda unga. Bland utrikes födda unga fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar.

År 2021 fanns ingen skillnad i andelen som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun mellan unga med svensk eller utländsk bakgrund i åldern 16–25 år.

Det fanns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen bland unga med svensk eller utländsk bakgrund år 2021.

År 2018 fanns det ingen skillnad i andelen som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun mellan unga i åldersgruppen 16–19 år och unga i åldern 20–25 år.

Det fanns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator