Mer information om indikatorn

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2019/20. Procent.

Sedan våren 2011 presenteras behöriga till gymnasiet som att vara behörig till yrkesprogram. Det innebär att ha godkänt betyg A-E i minst 8 ämnen varav tre av dem är matematik, engelska och svenska alternativt svenska som andraspråk. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är även behöriga till högskoleförberedande program, som kräver godkänt betyg i minst 12 ämnen.

Källa: Skolverkets officiella statistik

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: 2022 jan

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2019/20. Procent.

Analys

Våren 2020 var 85,6 procent av eleverna som avslutat årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med våren 2019. Under perioden 2012 till 2020 har andelen behöriga till yrkesprogram minskat från 87,5 procent till 85,6 procent.

Under perioden 2012 till 2020 har andelen med behörighet varit större bland tjejer jämfört med killar. Våren 2020 var andelen behöriga 87 procent bland tjejer och 84,3 procent bland killar.

Under perioden 2012 till 2020 var det en betydligt större andel bland inrikes födda elever än elever födda utrikes som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden mellan grupperna har ökat mellan år 2014 och 2016, men har åter minskat något sedan dess.

Våren 2020 var andelen behöriga 90,1 procent bland inrikes födda elever och 61,2 procent bland utrikes födda elever.

Bland inrikes födda elever har skillnaden mellan tjejer och killar varit liten mellan 2012 och 2020. Bland utrikes födda elever har andelen behöriga varit betydligt högre bland tjejer än bland killar sedan våren 2015, men skillnaden har minskat de senaste åren.

Under hela perioden 2012 till 2020 var det en betydligt större andel bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund som var behöriga till gymnasiet. Våren 2020 var andelen 90,8 procent bland elever med svensk bakgrund, respektive 70,6 procent bland elever med utländsk bakgrund.

Bland elever med svensk bakgrund är skillnaden i andel med behörighet mellan tjejer och killar liten.
Bland elever med utländsk bakgrund var andelen behöriga betydligt större bland tjejer än bland killar sedan våren 2015, men skillnaden har åter minskat de senaste åren.

Fotnot:

Under läsåret 2015/16 invandrade många barn. De som har kommit sent inpå betygsättningen har haft svårt att hinna uppnå godkända slutbetyg. De nyanlända eleverna utgör 4 procent av den totala populationen 2017 jämfört med 5 procent 2016 och 1 procent eller mindre tidigare år.

Sedan våren 2015 ingår elever som saknar uppgift om personnummer i kategorin utländsk bakgrund och utrikes födda. Tidigare ingick dessa i svensk bakgrund och inrikes födda.

Dorotea kommun har ej inkommit med uppgift våren 2019.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator