Mer information om indikatorn

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Andel unga, 16–24 år, som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning. Även om det inte finns gymnasieutbildningar som är 2-åriga så räknas personer som inte fullföljt gymnasiet men som har gått två år i gymnasiet till denna nivå i Utbildningsregistret som underlaget bland annat hämtas från.

Källa: Utbildningsregistret (UREG) och Registret personer i utbildning (RPU)

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Jan-22

Jämförbar statistik från EU: EUROSTAT

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2008–2019. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och inte hade gått en gymnasieutbildning i minst 2 år var 7 procent 2019. Andelen har minskat något sedan 2008.

Under perioden 2008 till 2019 var det en större andel killar än tjejer som var utan gymnasieutbildning i åldersgruppen 16–24 år. Andelen har minskat något för både killar och tjejer sedan 2008. För killar var andelen 8,2 procent 2019 och för tjejer 5,6.

Under perioden 2008 till 2019 var det i åldersgruppen 16–24 år en större andel bland utrikes än bland inrikes födda som var utan gymnasieutbildning. År 2019 var andelen 11 procent bland utrikes och 5,9 procent bland inrikes födda.

Bland inrikes och utrikes födda var andelen under hela perioden större bland killar än bland tjejer.

För inrikes födda var den 6,8 respektive 4,9 procent. Bland utrikes födda var andelen 12,9 respektive 8,6 procent.

Under perioden 2008 till 2019 var det en större andel unga 16–24 år med utländsk än med svensk bakgrund som var utan gymnasieutbildning. 2019 var det 9,7 respektive 5,8 procent.

Under perioden var andelen utan gymnasieutbildning större bland killar än bland tjejer både för unga med svensk och med utländsk bakgrund.

Bland unga med svensk bakgrund var den 6,6 procent bland killar och 4,9 procent bland tjejer 2019.
Bland unga med utländsk bakgrund var andelen 11,7 respektive 7,4 procent 2019.

Under perioden var andelen utan gymnasieutbildning betydligt större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år. 2019 var andelen 9,4 respektive 3,8 procent.

Under hela perioden var andelen utan gymnasieutbildning i åldersgruppen 20–24 år större bland killar än bland tjejer. År 2019 var andelen 11,3 procent bland killar och 7,3 procent bland tjejer.
Däremot var det under perioden ingen stor skillnad mellan tjejer och killar i åldersgruppen 16–19 år.

Fotnot:

Gruppen unga som inte uppnått 2-årig gymnasial utbildningsnivå och inte var i studier under höstterminen utgörs endast av dem som vi har en uppgift om högsta utbildning i Utbildningsregistret. Personerna har utbildningsnivå 100-317, enligt Svensk Utbildningsnomenklatur, i Utbildningsregistret. Högsta utbildning i Utbildningsregistret klassificeras enligt SUN, http://scb.se/sun/.

Nästa indikator