Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2019. Promille.

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-21

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2019. Promille.

Analys

Andelen inrapporterade fall av klamydia bland unga i åldersgruppen 16–24 år minskade något sedan 2010. År 2019 var andelen med rapporterade klamydiafall 19,4 promille (1,9 procent) bland unga, det är något mer än 2018 då andelen var 17,7 promille (1,8 procent).

Under hela perioden 2010 till 2019 har andelen rapporterade klamydiafall varit betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. År 2019 var andelen 25,5 promille (2,5 procent) bland tjejer och 13,9 promille (1,3 procent) bland killar. Andelen har minskat över tid bland båda könen jämfört med år 2010, men har ökat något jämfört med år 2018.

År 2019 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 21 promille (2,1 procent) respektive 17,4 promille (1,7 procent).

Andelen rapporterade klamydiafall är större bland tjejer i båda åldersgrupperna, men skillnaderna mellan könen är större i den yngre åldersgruppen 16–19 år. År 2019 var andelen inrapporterade klamydiafall bland tjejer i åldrarna 16–19 år 25,8 promille (2,6 procent), jämfört med 9,7 promille (1 procent) bland killarna. I åldersgruppen 20–24 år var andelen bland tjejer 25,2 promille (2,5 procent) respektive 17,2 promille (1,7 procent) bland killar.

År 2018 var andelen rapporterade klamydiafall betydligt mindre i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgruppen 16–24 år, 9,2 promille (0,9 procent) respektive 19,4 promille (1,9 procent).

I åldersgruppen 16–24 år var andelen betydligt större bland tjejer än bland killar, 25,5 respektive 13,9 promille (2,6 respektive 1,4 procent). I åldersgruppen 25–29 år var andelen med klamydia ungefär lika stor bland kvinnor och män, 9,2 respektive 9,1 promille (0,9 procent).

Nästa indikator