Mer information om indikatorn

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2021. Procent.

Avser andel av samtliga som lämnat program med aktivitetsstöd till arbete eller reguljär utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2021. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som gått till arbete eller utbildning efter deltagande i program med aktivitetsstöd minskade från 59 procent 2011 till 44 procent 2018, men har sedan ökat och var 53 procent år 2021.

Under perioden 2015 till 2020 var det en något större andel killar än tjejer som gick till arbete eller studier. År 2021 var andelen 54 procent bland killar och 52 procent bland tjejer.

För både tjejer och killar har andelen ökat svagt mellan år 2020 och 2021.

Under hela perioden 2011 till 2021 var andelen som gått till arbete eller studier större bland inrikes än bland utrikes födda unga. År 2021 var andelen 59 procent bland inrikes och 45 procent bland utrikes födda.

För utrikes födda var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som gått till arbete eller studier. År 2021 var andelen 49 procent bland killar respektive 39 procent bland tjejer. För inrikes födda har skillnaderna mellan könen varit mycket små under perioden. År 2021 var andelen 59 procent bland tjejer och 58 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2021 var andelen som gått till arbete eller studier större i åldersgruppen 16–19 år än i åldersgruppen 20–24 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna minskade till 2017, men har sedan åter ökat. År 2021 var andelen 60 procent i åldersgruppen 16–19 år och 53 procent i åldersgruppen 20–24 år.

I åldersgruppen 16–19 år var andelen något större bland tjejer jämfört med killar, 63 respektive 58 procent. I åldersgruppen 20–24 år uppgick andelen bland tjejer till 50 procent respektive 54 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2021 var andelen som gått till arbete eller utbildning större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. År 2021 var andelen för åldersgruppen 16–24 år 53 procent och för åldersgruppen 25–29 år var den 41 procent.

År 2021 var andelen i åldersgruppen 16–24 år som gått till arbete eller studier något större bland killar än bland tjejer.
I åldersgruppen 25–29 år var andelen bland män större än andelen bland kvinnor under hela perioden. År 2021 var andelen 45 procent respektive 35 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator