Mer information om indikatorn

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011–2022. Procent.

Avser andel av samtliga som lämnat program med aktivitetsstöd till arbete eller reguljär utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011–2022. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som gått till arbete eller utbildning efter deltagande i program med aktivitetsstöd var 40 procent år 2022, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2021.

Andelen som gick till arbete eller utbildning var större bland killar än bland tjejer år 2022, 43 respektive 36 procent. Andelen minskade med 2 procentenheter bland tjejer och 1 procentenhet bland killar jämfört med 2021.

År 2022 var andelen som gått till arbete eller studier större bland inrikes än bland utrikes födda, 44 respektive 36 procent. Jämfört med 2021 ökade andelen med 3 procentenheter bland utrikes födda, medan den minskade med 2 procentenheter bland inrikes födda.

Andelen var större bland killar än bland tjejer, både bland inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var andelen 45 procent bland killar och 42 procent bland tjejer. Bland utrikes födda unga är skillnaderna mellan könen större och andelen år 2022 var 41 procent bland killar och 26 procent bland tjejer.

År 2022 var andelen som gått till arbete eller studier lika stor (40 procent) bland både åldersgruppen 16–19 år och gruppen 20–24 år. Jämfört med 2021 minskade andelen med 7 procentenheter i åldersgruppen 16–19 år, medan den i stort sett är oförändrad i gruppen 20–24 år.

Andelen var större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 20–24 år (44 respektive 35 procent), medan andelen var lika stor bland killar och tjejer i gruppen 16–19 år (40 procent).

År 2022 var andelen som gått till arbete eller studier lika stor (40 procent) i både åldersgruppen 16–24 år och gruppen 25–29 år. Jämfört med 2021 ökade andelen med 6 procentenheter i åldersgruppen 25–29 år, medan den minskade med 1 procentenhet i gruppen 25–29 år.

Andelen var större bland killar än bland tjejer, både i åldersgruppen 16–24 år och gruppen 25–29 år. I åldersgruppen 16–24 år var andelen 43 procent bland killar och 36 procent bland tjejer. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 47 procent bland killar och 31 procent bland tjejer.

Fotnot:

På grund av felaktigt underlag har siffrorna reviderats för alla tidigare år fram till år 2022.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator