Mer information om indikatorn

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2020. Procent.

Avser andel av samtliga som lämnat program med aktivitetsstöd till arbete eller reguljär utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2020. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som gått till arbete eller utbildning efter deltagande i program med aktivitetsstöd minskade från 59 procent 2011 till 45 procent 2019, men ökade sedan till 51 procent 2020.

Under perioden 2015 till 2020 var det en något större andel killar än tjejer som gick till arbete eller studier. År 2020 var andelen 53 procent bland killar och 50 procent bland tjejer.

För tjejer minskade andelen mellan 2011 och 2019, men ökade till 2020. För killar minskade andelen mellan 2011 och 2017, men har sedan dess ökat.

Under hela perioden 2011 till 2020 var andelen som gått till arbete eller studier större bland inrikes än bland utrikes födda. År 2020 var andelen 57 procent bland inrikes och 44 procent bland utrikes födda.

För utrikes födda var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som gått till arbete eller studier. År 2020 var andelen 48 procent bland killar respektive 37 procent bland tjejer. För inrikes födda har skillnaderna mellan könen varit mycket små under perioden. År 2020 var andelen 59 procent bland tjejer och 56 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2020 var andelen som gått till arbete eller studier större i åldersgruppen 16–19 år än i åldersgruppen 20–24 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna minskade till 2017, men har sedan åter ökat. År 2020 var andelen 59 procent i åldersgruppen 16–19 år och 51 procent i åldersgruppen 20–24 år.

I åldersgruppen 16–19 år var skillnaden mellan tjejer och killar mycket liten år 2020. I åldersgruppen 20–24 år uppgick andelen bland tjejer till 49 procent respektive 52 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2020 var andelen som gått till arbete eller utbildning större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. År 2020 var andelen för åldersgruppen 16–24 år 51 procent och för åldersgruppen 25–29 år var den 41 procent.

År 2020 var andelen i åldersgruppen 16–24 år som gått till arbete eller studier något större bland killar än bland tjejer.

I åldersgruppen 25–29 år var andelen bland män större än andelen bland kvinnor under hela perioden. År 2020 var det 47 procent respektive 35 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator