Mer information om indikatorn

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011-2021. Procent.

Andel av registerbaserad arbetskraft. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011-2021. Procent.

Analys

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldern 16–24 år ökade något från 5 procent 2019 till 6 procent 2020, år 2021 är andelen oförändrad.

Under perioden 2011 till 2021 var det en större andel killar än tjejer som varit arbetslösa i mer än tre månader.

Andelen arbetslösa mer än 90 dagar minskade både bland killar och bland tjejer under perioden 2011 till 2019, men ökade till 2021.

Under perioden 2011 till 2021 var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större bland utrikes än bland inrikes födda. År 2021 var andelen 14 procent bland utrikes och 4 procent bland inrikes födda.

År 2021 var andelen något större bland killar än bland tjejer både bland inrikes och utrikes födda.

Under hela perioden var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större i den äldre åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16-19 år. År 2021 var andelen knappt 3 procent i åldersgruppen 16–19 år och 7 procent i åldersgruppen 20–24 år.

Under hela perioden var andelen arbetslösa större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna.

Fram till 2016 var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldersgruppen 16–24 år något större än åldersgruppen 25–29 år, men sedan 2017 har andelen istället varit något mindre. År 2021 var andelen arbetslösa 6 procent i båda åldersgrupperna.

År 2021 var andelen arbetslösa något mindre bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. I den äldre åldersgruppen var skillnaden mellan könen mycket liten.

Fotnot:

På grund av felaktigt underlag har siffrorna reviderats för alla tidigare år fram till år 2019. Det medför särskilt att uppgifterna för utrikes födda har varit underskattade.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator