Mer information om indikatorn

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011–2022. Procent.

Andel av registerbaserad arbetskraft. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011–2022. Procent.

Analys

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldern 16–24 år var 5 procent år 2022. Andelen har legat stabilt kring 5–6 procent sedan 2018.

År 2022 var andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar något större bland killar än bland tjejer, 6 respektive 4 procent. Skillnaden mellan könen har varit relativ oförändrad sedan mätperiodens början år 2011.

År 2022 var andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar större bland utrikes än bland inrikes födda, 12 respektive 4 procent. Jämfört med 2021 minskade andelen bland utrikes födda med 2 procentenheter, medan andelen bland inrikes födda är oförändrad.

Andelen var något större bland inrikes födda killar än bland inrikes födda tjejer (4 respektive 3 procent), medan andelen var lika stor (12 procent) bland utrikes födda killar och tjejer.

Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar var större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år under 2022, 6 respektive 2 procent.

Andelen var större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–19 år var andelen 3 procent bland killar och 1 procent bland tjejer. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffror 7 procent bland killar och 5 procent bland tjejer.

År 2022 var andelen som varit arbetslösa i mer än 90 dagar lika stor (5 procent) i åldersgruppen 16–24 år som i gruppen 25–29 år.

I åldersgruppen 16–24 år var andelen något större bland killar än bland tjejer (6 respektive 4 procent), medan andelen var lika stor (5 procent) bland kvinnor och män i gruppen 25–29 år.

Fotnot:

På grund av felaktigt underlag har siffrorna reviderats för alla tidigare år fram till år 2019. Det medför särskilt att uppgifterna för utrikes födda har varit underskattade.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator