Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011–2022. Procent

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011–2022. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16–24 år var 8 procent år 2022. Andelen har minskat gradvis sedan år 2020.

År 2022 var andelen inskrivna arbetslösa något större bland killar än bland tjejer, 9 respektive 6 procent. Skillnaden mellan könen har varit relativ oförändrad sedan mätperiodens början år 2011.

År 2022 var andelen inskrivna arbetslösa betydligt större bland utrikes än bland inrikes födda, 17 respektive 6 procent. Andelen minskade bland både inrikes och utrikes födda jämfört med 2021, men minskningen var större bland utrikes födda.

Andelen var större bland inrikes födda killar än bland inrikes födda tjejer (7 respektive 5 procent), medan andelen var lika stor bland utrikes födda killar och tjejer.

Andelen inskrivna arbetslösa var större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år under 2022, 9 respektive 5 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna har ökat något sedan år 2020.

Andelen var större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–19 år var andelen 7 procent bland killar och 3 procent bland tjejer. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffror 10 procent bland killar och 8 procent bland tjejer.

År 2022 var andelen inskrivna arbetslösa marginellt större i åldersgruppen 16–24 år än i gruppen 25–29 år, 8 respektive 7 procent.

Andelen var större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16–24 år (9 respektive 6 procent), medan andelen var lika stor (7 procent) i gruppen 25–29 år.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator