Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2020. Procent

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2020. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16–24 år minskade från 18 procent 2011 till 8 procent 2019, men ökade sedan till 11 procent 2020.

Under hela perioden 2011 till 2020 var det en större andel killar än tjejer som var inskrivna arbetslösa.

År 2020 var andelen 13 procent bland killar och 10 procent bland tjejer vilket är en ökning jämfört med 2019.

År 2020 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 25 respektive 9 procent. För utrikes födda ökade andelen något jämfört med 2019. Bland inrikes födda ökade andelen från 6 till 9 procent.

År 2020 var andelen inskriva arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda. Skillnaden har funnits under hela perioden 2011 till 2020.

År 2011 till 2014 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16–19 år större än i åldersgruppen 20–24 år. Sedan 2016 har andelen varit lägre i åldersgruppen 16–19 år jämfört med 20–24 år. Andelarna för både åldersgrupperna har ökat sedan 2019 och 2020 var andelen 10 procent i den yngre åldersgruppen och 12 procent i den äldre.

År 2020 var andelen större bland killar än bland tjejer inom båda åldersgrupperna.

År 2011 till 2017 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna har minskat sedan 2011 och det var till viss del en skillnad 2018 och 2019. År 2020 har dock skillnaden ökat igen och andelarna var 11 respektive 10 procent.

År 2020 var andelen större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16–24 år, 13 respektive 10 procent. I åldersgruppen 25–29 år var skillnaden mellan tjejer och killar samma år mindre än 1 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator