Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2021. Procent

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2021. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16–24 år minskade från 18 procent 2011 till 8 procent 2019, men ökade sedan till 11 procent 2020. År 2021 har andelen åter minskat till 10 procent.

Under hela perioden 2011 till 2021 var det en större andel killar än tjejer som var inskrivna arbetslösa.

År 2021 var andelen 12 procent bland killar och 8 procent bland tjejer vilket är en minskning jämfört med år 2020.

År 2021 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 21 respektive 7 procent. För utrikes födda minskade andelen jämfört med 2019 då den var 25 procent. Bland inrikes födda minskade andelen från 9 till 7 procent.

År 2021 var andelen inskriva arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda. Skillnaden har funnits under hela perioden 2011 till 2021.

År 2011 till 2014 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16–19 år större än i åldersgruppen 20–24 år. Sedan 2016 har andelen varit lägre i åldersgruppen 16–19 år jämfört med 20–24 år. Andelen arbetslösa har ökat i båda åldersgrupperna mellan år 2019 och 2020. År 2021 har andelen åter minskat i den yngre åldersgruppen och var 6 procent. I den äldre åldersgruppen har andelen minskat marginellt från 12 till 11 procent.
År 2021 var andelen större bland killar än bland tjejer inom båda åldersgrupperna.

År 2011 till 2017 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna har minskat sedan 2011 och det var knappt någon skillnad 2018 och 2019. År 2021 var andelen 10 pricent i åldrarna 16–24 år och 8 procent i den äldre åldersgruppen.

År 2021 var andelen större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16–24 år, 12 respektive 8 procent. I åldersgruppen 25–29 år var skillnaden mellan tjejer och killar samma år mindre än 1 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator